Algemene voorwaarden

 

1.      Algemeen

 

 

 

Kindercoachpraktijk EigenwijZ opgericht door Monika Mak – van den Heuvel (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Barendrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  66231590

 

 

 

Kindercoachpraktijk EigenwijZ richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 – 18 jaar. (hierna te noemen: de cliënt),

 

alsmede het organiseren van trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

 

 

 

 

 

2.      Toepasselijkheid

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge

 

 en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kindercoachpraktijk EigenwijZ en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 

 

 

 

3.      Observatie en verslag

 

 

 

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd. Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kindercoachpraktijk EigenwijZ opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

 

 

 

 

 

4.      Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

 

 

 

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.  De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoachpraktijk EigenwijZ kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

 

 

 

 

5.      Vertrouwelijkheid en ethische code

 

 

 

Onder geen enkele omstandigheid, behalve als de coach er op grond van de wet toe gehouden is, zal er door de coach enige informatie betreffende de inhoud van een coachbijeenkomst aan derden openbaar worden gemaakt. De coachee heeft de vrijheid de inhoud van een coachbijeenkomst met wie dan ook te delen voor zover de belangen van de coach niet in het geding zijn.

 

Onder strikt anonimiseren van de gegevens van de coachee is het de coach wel toegestaan om het coachproces te bespreken in een professionaliseringstraject van de coach.

 

Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen is vertrouwelijkheid van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de coach en de coachee degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd. Voor het verbreken van de vertrouwelijkheid door genoemde derden, kan de coach niet verantwoordelijk gesteld worden.

 

 

 

 

 

6.      Regels rond een afspraak voor kinderen

 

 

 

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

 

 

 

 

 

7.      Verhindering

 

 

 

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u

 

gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Kindercoachpraktijk EigenwijZ niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

 

 

 

 

 

8.       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

 

 

a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

 

 

 

b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of

 

indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde

 

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

 

 

 

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders

 

onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

 

 

9.      Tarieven

 

 

 

De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van Kindercoachpraktijk EigenwijZ (www.kindercoachpraktijkeigenwijz.nl) of zijn op te vragen bij Kindercoachpraktijk EigenwijZ.  

 

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

 

Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Kindercoachpraktijk EigenwijZ houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

 

 

 

 

 

10.  Betalingsvoorwaarden

 

 

 

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Kindercoachpraktijk EigenwijZ.

 

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Kindercoachpraktijk Eigenwijz een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 7 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Kindercoachpraktijk EigenwijZ gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.

 

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kindercoachpraktijk EigenwijZ, is Kindercoachpraktijk EigenwijZ genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

 

Bij een betalingsachterstand is Kindercoachpraktijk EigenwijZ gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

 

 

 

 

11.  Aansprakelijkheid

 

 

 

Het advies van Kindercoachpraktijk EigenwijZ is oplossings-   en resultaatgericht, zonder de oplossing en  het resultaat te garanderen.

 

Kindercoachpraktijk EigenwijZ is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kindercoachpraktijk EigenwijZ, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoachpraktijk EigenwijZ.

 

Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoachpraktijk EigenwijZ.

 

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Kindercoachpraktijk EigenwijZ aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

 

 

 

 

12.   Toepasselijk recht en geschillen

 

 

 

a)Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

 

b)Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

 

ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI

 

Reglement, te beslechten.

 

 

 

 

 

13.  Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

 

 

 

a)Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.kindercoachpraktijkeigenwijz.nl.

 

 

 

b)Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de

 

Rechtsbetrekking met de coach.